Ban lãnh đạo

Updated :

29/05/2018

Visited : 2582

*Hội đồng quản trị:

Ông Mã Xuân Minh       

- Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Bùi Văn Long  

- Ủy viên

Ông Lê Minh Khánh

- Ủy viên

Ông Nguyễn Đình Bính

- Ủy viên

Ông Đoàn Quang Hưng       

- Ủy viên *Ban điều hành:

Ông Bùi Văn Long            
 - Tổng Giám đốc
Ông Trần Ngọc Tú - Trưởng phòng TCKT
Bà Trần Thị Thanh Hòa 
 - Trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp
Ông Tống Ngọc Tuấn 
 - Giám đốc Trung tâm dịch vụ vân tải
Ông Trịnh Quang Huy - Giám đốc chi nhánh Hải phòng
Ông Đoàn Quang Hưng  
 - Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
Ông Trần Đình Thái
 - Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh


Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex