Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2019

Biên bản ĐHĐCĐ 2019
Biên bản ĐHĐCĐ 2019

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông biên bản đại hội đồng cổ đông 2019

Báo cáo ban kiểm soát
Báo cáo ban kiểm soát

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông báo cáo ban kiểm soát

Biểu mẫu, các quy chế bầu cử
Biểu mẫu, các quy chế bầu cử

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông biểu mẫu, các quy chế bầu cử

Danh sách cổ đông 2019
Danh sách cổ đông 2019

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông danh sách cổ đông 2019

12

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex