Điều lệ công ty sửa đổi 2019
Điều lệ công ty sửa đổi 2019

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông điều lệ công ty sửa đổi 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2019

Biên bản ĐHĐCĐ 2019
Biên bản ĐHĐCĐ 2019

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông biên bản đại hội đồng cổ đông 2019

Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2018
Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2018

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2018

Báo cáo ban kiểm soát
Báo cáo ban kiểm soát

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông báo cáo ban kiểm soát

123

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex